Zadania i zakres działań

Podstawowe zadania Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z art. 22, ust. 1, ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 20, poz. 106) do podstawowych zadań straży pożarnych należało:

 • prowadzenie akcji ratowniczej w czasie pożarów,
 • udział w zapobieganiu pożarom,
 • szkolenie pożarnicze,
 • wykonywanie innych czynności związanych z ochroną przeciwpożarową.

Głównym zadaniem spoczywającym ustawowo na zawodowych strażach pożarnych do roku 1992 było zwalczanie pożarów oraz prowadzenie działań profilaktyczno-nakazowych w sektorze gospodarki uspołecznionej. Gospodarka indywidualna nadzorowana była również przez komendę powiatową (rejonową), lecz główny ciężar prac w zakresie zapobiegania pożarom spoczywał na strażach ochotniczych i urzędach gmin. Przemiany społeczno-polityczne i urynkowienie gospodarki zrodziły potrzebę nowych rozwiązań organizacyjnych. Od 1992 roku, zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U nr 88 z 1991 r.) do podstawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej należy:

 • organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń,
 • wykonywanie pomocniczych czynności ratowniczych,
 • rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
 • szkolenie kadr dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej i ochrony przeciwpożarowej,
 • podejmowanie działań organizacyjno-technicznych usprawniających system alarmowania i współdziałania z innymi służbami ratowniczymi.

Ustawa z dnia 24 lipca 1998 o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa (art. 76, ust. 1 Dz.U. Nr 106, poz. 668) rozszerza zadania PSP:

o organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej w czasie klęsk żywiołowych, wykonywanie pomocniczych, specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze, kształcenie kadr dla potrzeb powszechnego systemu ochrony ludności, nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych, prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony ludności.

Zniknął natomiast zapis o podejmowaniu działań organizacyjno-technicznych usprawniających system alarmowania i współdziałania z innymi służbami ratowniczymi.

Zadania Komendy Powiatowej PSP w Bytowie

1. Poszczególne wydziały mają obowiązek współdziałania i współpracy między sobą, a także z jednostkami administracji publicznej wykonującymi zadania na rzecz ochrony przeciwpożarowej w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków służbowych.
2. Poszczególne wydziały realizują zadania wspólne, a w szczególności w zakresie:

 • podejmowania działań związanych z wdrażaniem postępu w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej,
 • sporządzenia planów pracy, analiz, prognoz, ocen oraz sprawozdań z zakresu realizowanych zadań,
 • współdziałania z ogniwami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, stowarzyszeniami, branżowymi związkami zawodowymi działającymi w komendzie powiatowej oraz innymi organami i jednostkami organizacyjnymi,
 • załatwianie skarg i wniosków oraz odwołań wnoszonych przez obywateli, instytucje i organy władzy,
 • realizowania zadań pokontrolnych,
 • realizowania zadań z zakresu spraw obronnych i przestrzegania zasad ochrony informacji niejawnych,
 • współdziałania z komendantami gminnymi ochrony przeciwpożarowej,
 • prowadzenia doradztwa technicznego w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 • stosowania przepisów kancelaryjnych zawartych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu (Dz.U. Nr 160, poz. 1074 z późn. zm.) oraz rzeczowego wykazu akt dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z Decyzją nr 7/2001 Komendanta Głównego PSP z dnia 02 lutego 2001 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz rzeczowego wykazu akt dla jednostek organizacyjnych PSP.

Zadania realizowane przez Komendanta Powiatowego PSP

Komendant Powiatowy wykonuje zadania i kompetencje Państwowej Straży Pożarnej na obszarze powiatu, a w szczególności:

1. Jest organem właściwym w postępowaniu administracyjnym, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Państwowej Straży Pożarnej, jeżeli ustawy szczególne nie stanowią inaczej, w razie stwierdzenia naruszenia przepisów przeciwpożarowych, uprawniony jest w drodze decyzji administracyjnej do:
- nakazania usunięcia stwierdzonych uchybień w ustalonym terminie,
- wstrzymania robót (prac), zakazania używania maszyn, urządzeń lub środków transportowych oraz eksploatacji pomieszczeń, obiektów lub ich części, jeżeli stwierdzone uchybienia mogą powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru.
2. Przynajmniej raz w roku składa informacje o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych powiatu. Na polecenie starosty informację taką komendant obowiązany jest składać w każdym czasie.
3. Wykonuje polecenia otrzymane od przewodniczącego zarządu powiatu w zakresie właściwości Państwowej Straży Pożarnej, zmierzające do usunięcia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa wspólnoty samorządowej.
4. Informuje niezwłocznie komendanta wojewódzkiego PSP, jeżeli nie jest w stanie wykonać polecenia, które otrzymał od przewodniczącego zarządu miasta lub powiatu.
5. Współpracuje z radą powiatu w zakresie uchwalania budżetu powiatu.
6. Współpracuje z zarządem powiatu w zakresie wykonywania budżetu powiatu.
7. Przedkłada staroście do zatwierdzenia program działania komendy powiatowej.
8. Przedstawia radzie powiatu wnioski w sprawie stanowienia aktów prawa miejscowego.
9. Zajmuje stanowisko w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych.
10. Uzgadnia plany operacyjno–ratownicze działań podejmowanych na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń na terenie jednostek organizacyjnych, eksploatujących instalacje mogące spowodować nadzwyczajne zagrożenie środowiska.
11. Przeprowadza kontrole na zlecenie starosty.
12. Uczestniczy w pracy zespołu do spraw ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, w którym pełni funkcję zastępcy przewodniczącego.
13. Uzgadnia wszelkie sprawy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, określone w statucie ochotniczej straży pożarnej.
14. W komendzie powiatowej wraz z jednostkami ratowniczo–gaśniczymi, jest właściwy do mianowania strażaka na stanowisko służbowe, przenoszenia na inne, powierzenia pełnienia obowiązków służbowych albo zwalniania ze służby, z zastrzeżeniem art. 47 ust. 1 ustawy o PSP.
15. Na obszarze powiatu, jest właściwy do delegowania lub przenoszenia do innej jednostki organizacyjnej PSP.
16. Uzgadnia określone przez organizatora imprezy masowej, szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w obiekcie, w którym planuje się przeprowadzenie imprezy.
17. Opiniuje wniosek organizatora imprezy masowej o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.
Historia Bytowskiej Komendy Straży Pożarnej
System Kształcenia w Państwowej Straży Pożarnej
Biuletyn Informacji Publicznej
Europejski Numer Alarmowy

Zamówienia publiczne

Galeria

Komenda Powiatowa
PSP w Bytowie

ul. Gen. Józefa Wybickiego 9
77-100 Bytów

tel.: 59 822 20 74
fax: 59 822 24 44

e-mail: sekretariat@kppspbytow.pl

JRG Nr 1 w Bytowie
ul. Gen. Józefa Wybickiego 9, 77-100 Bytów

JRG Nr 2 w Miastku
ul. Konstytucji 3 Maja 2A, 77-200 Miastko
Copyright © 2013 -2019 Polskie Stowarzyszenie Syndrom Tourette'a | Created by WebProjekt

Serwis stosuje pliki cookies w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania Serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce Prywatności.