Cele i zadania OSP

Cele Związku Ochotniczych Straży Pożarnych:

1) działanie na rzecz ochrony życia, zdrowia i mienia przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami,
2) rzecznictwo i reprezentowanie członków Związku wobec organów administracji publicznej,
3) wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej zleconych przez organy administracji publicznej,
4) współtworzenie i opiniowanie aktów normatywnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej,
5) działanie na rzecz ochrony środowiska,
6) informowanie o występujących zagrożeniach pożarowych i innych zagrożeniach miejscowych oraz sposobach im zapobiegania,
7) rozwijanie i upowszechnianie działalności kulturalnej,
8) rozwijanie i krzewienie kultury fizycznej i sportu,
9) organizowanie pożarniczego i obronnego wychowania dzieci i młodzieży.

Powyższe cele realizowane są w szczególności przez:

1) współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną, organami administracji publicznej oraz innymi podmiotami,
2) udzielanie pomocy OSP w wyposażaniu w sprzęt, zaopatrywanie w mundury, odznaki i dystynkcje oraz organizowanie szkoleń,
3) gromadzenie środków finansowych,
4) zapewnienie doradztwa prawnego w zakresie funkcjonowania OSP,
5) mobilizowanie społeczeństwa do udziału w realizacji zadań ochrony przeciwpożarowej,
6) inicjowanie i organizowanie imprez sportowych oraz przeglądów dorobku amatorskiego ruchu artystycznego OSP,
7) prowadzenie działalności wydawniczej, organizowanie wystaw, udzielanie pomocy w gromadzeniu eksponatów muzealnych,
8) przedstawienie organom administracji publicznej wniosków dotyczących doskonalenia stanu ochrony przeciwpożarowej,
9) popieranie wynalazczości i racjonalizacji w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej.


Historia Bytowskiej Komendy Straży Pożarnej
System Kształcenia w Państwowej Straży Pożarnej
Biuletyn Informacji Publicznej
Europejski Numer Alarmowy

Zamówienia publiczne

Galeria

Komenda Powiatowa
PSP w Bytowie

ul. Gen. Józefa Wybickiego 9
77-100 Bytów

tel.: 59 822 20 74
fax: 59 822 24 44

e-mail: sekretariat@kppspbytow.pl

JRG Nr 1 w Bytowie
ul. Gen. Józefa Wybickiego 9, 77-100 Bytów

JRG Nr 2 w Miastku
ul. Konstytucji 3 Maja 2A, 77-200 Miastko
Copyright © 2013 -2019 Polskie Stowarzyszenie Syndrom Tourette'a | Created by WebProjekt

Serwis stosuje pliki cookies w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania Serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce Prywatności.