Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BYTOWIE


ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ l
1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, zwana dalej „Komendą Powiatową", stanowi
aparat pomocniczy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, zwanego dalej „Komendantem Powiatowym".
2. Terenem działania Komendy Powiatowej jest obszar powiatu bytowskiego z siedzibą w Bytowie.
§2
1. Pracą Komendy Powiatowej kieruje Komendant Powiatowy przy pomocy Zastępcy i naczelników wydziałów wymienionych w § 4 niniejszego Regulaminu.
2. Podczas nieobecności Komendanta Powiatowego, jego zadania i kompetencje realizuje Zastępca.
3. Zastępca Komendanta Powiatowego realizuje jednocześnie zadania naczelnika wydziału opracyjno-szkoleniowego.
4. Zastępca Komendanta Powiatowego i naczelnicy wydziałów Komendy Powiatowej realizują zadania określone przez Komendanta Powiatowego, a w szczególności sprawują nadzór nad podporządkowanymi wydziałami Komendy Powiatowej.
5. Pracą wydziału kieruje naczelnik wydziału , z tym, że wydziałem finansowym kieruje główny księgowy.
6. Komendant Powiatowy ustala etaty dla poszczególnych wydziałów Komendy Powiatowej.
§3
1.Komenda Powiatowa działa na podstawie art.8 ust. l pkt 3 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. Nr 88 póz. 400 z 1992r. z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 kwietnia 1999 r. (Dz.U.Nr 38, poz.375 z późn.zm. w sprawie określenia szczegółowych zasad organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

ROZDZIAŁ II
Struktura organizacyjna

§4
1.Komórkami organizacyjnymi komendy powiatowej są:
1) wydział operacyjno - szkoleniowy (PR), w tym stanowisko kierowania komendanta powiatowego oraz stanowisko d/s obronnych,
2) wydział organizacyjno - kadrowy (POK)
3) wydział kontrolno - rozpoznawczy (PZ), w tym stanowisko ds.bhp (BHP)
4) wydział finansowy (PF)
5) wydział kwatermistrzowsko — techniczny (PT)
6) Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr l w Bytowie przy ul.Wybickiego 7, (JRG 1)
7) Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 w Miastku, przy ul.Konstytucji 3 Maja 2 (JRG 2)
2.Komendant Powiatowy PSP realizuje również zadania Rejonowego Ośrodka Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych, działającego na podstawie Zarządzenia Nr l Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku z dnia 30 stycznia 1996 r.

ROZDZIAŁ III
Zadania realizowane przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej

§5
1. Komendant Powiatowy wykonuje zadania i kompetencje Państwowej Straży Pożarnej na obszarze powiatu, a w szczególności:
1) jest organem właściwym w postępowaniu administracyjnym, w sprawach związanych z wykony waniem zadań i kompetencji Państwowej Straży Pożarnej, jeżeli ustawy szczególne nie stanowią inaczej,
2) w razie stwierdzenia naruszenia przepisów przeciwpożarowych, uprawniony jest w drodze decyzji administracyjnej do :
a/ nakazania usunięcia stwierdzonych uchybień w ustalonym terminie,
b/ wstrzymanie robót (prac) zakazania używania maszyn, urządzeń lub środków transportowych oraz eksploatacji pomieszczeń, obiektów lub ich części, jeżeli stwierdzone uchybienia mogą powodować zagrożenie życia ludzi lub bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru,
3) przynajmniej raz w roku składa informację o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej oraz o zagrożeniach pożarowych powiat. Na polecenie starosty informację taką komendant jest obowiązany składać w każdym czasie,
4) wykonuje polecenia otrzymane od przewodniczącego zarządu powiatu w zakresie
właściwości Państwowej Straży Pożarnej, zmierzające do usunięcia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa wspólnoty samorządowej,
5) informuje niezwłocznie komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, jeżeli nie jest w stanie wykonać polecenia, które otrzymał od przewodniczącego zarządu miasta lub powiatu,
6) współpracuje z radą powiatu w zakresie uchwalania budżetu powiatu,
7) współpracuje z zarządem powiatu w zakresie wykonywania budżetu powiatu,
8) przedkłada staroście do zatwierdzenia programu działania komendy powiatowej,
9) przedstawia radzie powiatu wnioski w sprawie stanowienia aktów prawa miejscowego,
10) zajmuje stanowisko w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych,
11) uzgadnia plany operacyjno - ratownicze działań podejmowanych na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń na terenie jednostek organizacyjnych, eksploatujących instalacje mogące spowodować nadzwyczajne zagrożenie środowiska.
12/ przeprowadza kontrole na zlecenie starosty,
13/ uczestniczy w pracy zespołu do spraw ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, w którym pełni funkcję zastępcy przewodniczącego,
14) uzgadnia wszelkie sprawy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, określone w statucie ochotni -czej straży pożarnej,
15) w komendzie powiatowej wraz z jednostkami ratowniczo-gaśniczymi, jest właściwy do mianowania strażaka na stanowisko służbowe, przenoszenia na inne, powierzenia pełnienia obowiązków służbowych na innym stanowisku, zawieszania w czynnościach służbowych albo zwalniania ze służby, z zastrzeżeniem art.47 ust. l ustawy o PSP,
16) na obszarze powiatu, jest właściwy do delegowania lub przenoszenia do innej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej,
17) uzgadnia określone przez organizatora imprezy masowej, szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w obiekcie, w którym planuje się przeprowadzenie imprezy,
18) opiniuje wniosek organizatora imprezy masowej o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.
Komendant Powiatowy ustala regulamin organizacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej oraz wykonuje swoje zadania przy pomocy tej Komendy stanowiącej jego aparat
pomocniczy.

Ponadto, zadania komendanta powiatowego są następujące :

1. kierowanie Komendą Powiatową PSP,
2. organizowanie jednostek ratowniczo - gaśniczych,
3. organizowanie na obszarze powiatu krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego oraz dowo dzenie jego działaniami, a m.in.
- analizuje siły i środki ksrg na obszarze powiatu i przedstawia stosowne wnioski w tym zakresie staroście powiatowemu,
- organizuje powiatowe stanowisko kierowania krajowym systemem ratowniczo-gaśniczym,
- dysponuje oraz dowodzi siłami ksrg podczas działań ratowniczych na obszarze powiat,
- prowadzi inspekcje gotowości operacyjnej i technicznej jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do ksrg,

- opracowuje plany ratownicze powiatu, przedstawia je do uzgodnienia powiatowemu zespo -łowi d/s ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej oraz do zatwierdzenia przez starostę powiatowego.
- prowadzi szkolenia jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz przeprowadza ćwiczenia doskonalące i zgrywające działania jednostek ksrg,
- analizuje system łączności, alarmowania i współdziałania ksrg na obrzasze powiatu i przedstawia stosowne wyniki w tym zakresie staroście powiatowemu,
- przedstawia do dyspozycji komendanta wojewódzkiego odpowiednie siły i środki w celu organizacji wojewódzkiego odwodu operacyjnego,
- przedstawia radzie powiatu oraz staroście stosowne informacje dotyczące funkcjonowania ksrg na obszarze powiatu,
- realizuje zadania ustalone przez starostę w zakresie funkcjonowania ksrg.
4. dysponowanie oraz kierownic siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu poprzez swoje stanowisko kierowania,
5. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej,
6. współdziałanie z komendantami gminnymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
7. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
8. nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
9. wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa,
10. wstępne ustalenie przyczyn oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowych zagrożeń,
11. organizowanie szkolenia i doskonalenia pożarniczego,
12. szkolenie członków ochotniczych straży pożarnych,
13. współdziałanie z zarządem powiatowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
14. przyjmowanie skarg i wniosków obywateli codziennie w godzinach urzędowania ( od 7:30 do 15:30), a w poniedziałki do godziny 16:00.

ROZDZIAŁ IV
Zasady kierowania, podziału nadzoru oraz kompetencji i uprawnień

§6
1. Do podpisu i aprobaty Komendanta Powiatowego zastrzega się dokumentację :
1) dotyczącą zobowiązań majątkowych i finansowych,
2) kierowaną do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, organów powiatu, jednostek organizacyjnych powiatu, powiatowej administracji zespolonej, prokuratury, sądów, kierownictw związków zawodowych i organizacji społecznych szczebla powiatowego i wojewódzkiego,
3) decyzje, rozkazy, plany pracy i kontroli, delegacje służbowe oraz inne dokumenty koordynujące działania organów ochrony przeciwpożarowej szczebla powiatowego,
4) dotyczącą skarg i wniosków
2. Zastrzega się do podpisu i aprobaty Zastępcy Komendanta Powiatowego dokumentację z zakresu merytorycznego działania nadzorowanych wydziałów.
3. Do zadań kierującego wydziałem należy w szczególności:
1) sprawowanie nadzoru nad merytorycznym i formalnym działaniem komórki organizacyjnej,
2) podpisywanie pism w zakresie merytorycznego działania komórki organizacyjnej, nie zastrzeżonych do podpisu przez komendanta powiatowego lub jego zastępcy,
3) organizowanie odpraw służbowych, instruktażu, szkoleń doskonalących w zakresie merytorycznego działania wydziału,
4) nadzór nad realizacją plaów pracy oraz dyscypliną służby i pracy
5) wnioskowanie w sprawach wynikających ze stosunku służby i pracy podległych strażaków oraz pracowników cywilnych,
6) określanie szczegółowych zakresów czynności poszczególnych stanowisk pracy,
7) zapewnienie stosowania instrukcji kancelaryjnej,
8) wydawanie poleceń służbowych podległym strażakom i pracownikom cywilnym w sprawach objętych zakresem działania danego wydziału
9) przeprowadzanie kontroli wewnętrznej
10)przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony informacji niejawnych, spraw obronnych i spraw bhp przez podległych pracowników.


§7
1. Majątek Komendy Powiatowej stanowi własność Skarbu Państwa i może być przekazywany lub zbywany na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. Komenda Powiatowa prowadzi gospodarkę finansowo-materiałową według zasad określonych w odrębnych przepisach.
3. Komendant Powiatowy realizuje akredytywy finansowe według zasad określonych w odrębnych przepisach
§8l. Komenda Powiatowa używa
1) pieczęci okrągłej o średnicy 36 mm oraz 20 mm zawierających pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bytowie.
2) stempla nagłówkowego o treści:
/Godło/
KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w BYTOWIE woj. pomorskie
3) innych stempli służbowych i pomocniczych według zasad określonych w odrębnych przepisach.

ROZDZIAŁ V
Zadania wspólne poszczególnych wydziałów oraz koordynacja i współdziałanie

§9
l. Poszczególne wydziały mają obowiązek współdziałania i współpracy między sobą, a także z jednostkami administracji publicznej wykonującymi zadania na rzecz ochrony przeciwpożarowej, w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków służbowych.
2 Poszczególne wydziały realizują zadania wspólne, a w szczególności w zakresie :

1) podejmowania działań związanych z wdrażaniem postępu w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej,
2) sporządzania planów pracy, analiz, prognoz, ocen oraz sprawozdań z zakresu realizowanych zadań,
3) współdziałania z ogniwami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, stowarzyszeniami, branżowymi związkami zawodowymi działającymi w komendzie powiatowej oraz innymi organami i jednostkami organizacyjnymi,
4) załatwiania skarg i wniosków oraz odwołań wnoszonych przez obywateli, instytucje i organy władzy,
5) realizowania zaleceń pokontrolnych,
6) realizowania zadań z zakresu spraw obronnych i przestrzegania zasad ochrony informacji niejawnych,
7) współdziałania z komendantami gminnymi ochrony przeciwpożarowej,
8) prowadzenia doradztwa technicznego w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
9) stosowania przepisów kancelaryjnych zawartych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu (Dz. U. Nr 160, póz. 1074 z późn. zm.) oraz rzeczowego wykazu akt dla jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z Decyzją nr 7/2001 Komendanta Głównego PSP z dnia 02 lutego 2001 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej oraz rzeczowego wykazu akt dla jednostek organizacyjnych PSP/

ROZDZIAŁ IV
Zadania realizowane przez Komendanta Powiatowego w poszczególnych wydziałach
Komendy Powiatowej PSP

§ 10
l. Do zadań wydziału operacyjno-szkoleniowego, w tym Powiatowego Stanowiska Kierowania należy w szczególności:

1) Analizowanie stanu operacyjnego zabezpieczenia obszaru powiatu oraz opracowywanie planów ratowniczych powiatu i ich bieżąca aktualizacja,
2) Sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ratowniczo - gaśnicze,
3) przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
4) prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
5) przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych,
6) przygotowywanie analiz w sprawach dotyczących tworzenia, likwidacji i organizacji jednostek ratowniczo-gaśniczych,
7) analizowanie stanu wyposażenia jednostek ratowniczo-gaśniczych i innych jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w sprzęt ratowniczy i środki gaśnicze, sorbenty, neutralizatory oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie,
8) nadzorowanie gotowości operacyjnej jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
9) zapewnienie funkcjonowania Powiatowego Stanowiska Kierowania,
10)ustalanie potrzeb w zakresie wyposażenia powiatowego stanowiska kierowania w sprzęt i urządzenia umożliwiające sprawne dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu oraz umożliwiające współpracę z wojewódzkim stanowiskiem koordynacji ratownictwa,
11 )dysponowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu,
12)planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania, a także systemów alarmowania na obszarze powiatu,
13)obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania,
14)analizowanie gotowości operacyjno-technicznej na podstawie raportów dobowych oraz kontroli prowadzonych w jednostkach ratowniczo-gaśniczych i w jednostkach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie,
15) przygotowanie pododdziałów do działań w ramach odwodów operacyjnych,
16) organizowanie współpracy z innymi podmiotami w powiecie w zakresie prowadzenia działań ratowniczych
17) prowadzenie szkolenia członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa,
18) organizowanie zajęć wychowania fizycznego i imprez sportowych,
19) prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków,
20) prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń,
21) prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych,
22) koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
23) koordynowanie prac w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich,
24) prowadzenie spraw obronnych oraz ochrona dokumentów i wiadomości niejawnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2.Do zadań wydziału kontrolno-rozpoznawczego, w tym stanowiska d/s BHP należy w szczególności:

1) analizowanie stanu bezpieczeństwa powiatu w zakresie zadań realizowanych przez Państwową Straż Pożarną,
2) opracowywanie wyników czynności kontrolno-rozpoznawczych dla potrzeb analizy stanu bezpieczeństwa województwa,
3) inicjowanie działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego powiatu,
4) przeprowadzenie kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
5) rozpoznawanie i ewidencjonowanie zagrożeń technicznych, chemicznych i ekologicznych,
6) zajmowanie stanowiska w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych,
7) opracowywanie dla potrzeb administracji publicznej opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego obiektów i terenów,
8) wstępne ustalanie przyczyn oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia,
9) rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej,
10)uzgadnianie sposobów postępowania na wypadek zagrożenia pożarowego i innych miejscowych zagrożeń,
11)uzgadnianie sposobów połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych z Komendą Powiatową lub jednostką ratowniczo-gaśniczą,
12)załatwianie spraw z zakresu postępowania administracyjnego, dotyczących nieprzestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
13)organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.
14) prowadzenie spraw z zakresu BHP.

3. Do zadań wydziału organizacyjno-kadrowego, należy w szczególności:

1) przygotowywanie zakresów czynności dla poszczególnych stanowisk w Komendzie Powiatowej,
2) opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w Komendzie
Powiatowej, o
3) realizowanie zadań z zakresu pracy Komendy Powiatowej,
4) organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem Komendanta Powiatowego, 5) opracowywanie i ewidencjonowanie decyzji, rozkazów, instrukcji i wytycznych Komendanta Po-wiatowego,
6) prowadzenie archiwum Komendy Powiatowej i spraw związanych z archiwizacją,
7) organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej, '-
8) realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, -
9) ewidencjonowanie pieczęci i stempli w Komendzie Powiatowej, c
10) prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu Komendanta Powiatowego,
11) prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów Komendy Powiatowej,
12) sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno-rentowej strażaków oraz pracowników cywilnych Komendy Powiatowej,
13) realizowanie polityki kadrowo-płacowej Komendanta Powiatowego,
14) przygotowywanie wniosków dotyczących awansów i wyróżnień,
15) realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej oraz ubezpieczeń strażaków i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej,
16) przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania Państwowej Straży Pożarnej, V
17) utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami mediów, V
18)wykonywanie zadań z zakresu kontroli wewnętrznej \/
19) analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków, pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego,
20) zapewnienie obsługi strażaków i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej w zakresie spraw socjalno-bytowych.
21) świadczenie pomocy prawnej Komendantowi Powiatowemu,

4. Do zadań wydziału finansów należy:

- planowanie przychodów i wydatków
- realizacja i rozliczanie osiąganych dochodów i ponoszonych wydatków,
- realizacja zadań dot. bieżących naliczeń uposażeń i innych świadczeń pieniężnych strażaków i pracowników cywilnych,
przygotowywanie analiz , przedstawianie stosownych wniosków dot. gospodarki finansowej staroście powiatowemu

5. Do zadań wydziału kwatermistrzowsko - technicznego, w szczególności należy :

1) utrzymywanie w gotowości operacyjno-technicznej pojazdów i sprzętu silnikowego,
2) prowadzenie spraw dotyczących rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów,
3) prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi i smarami,
4) prowadzenie rozliczeń i dokumentacji dotyczącej transportu samochodowego,
5) analizowanie i wdrażanie systemów łączności dla potrzeb Komendy Powiatowej i jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
6) analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i kierowania działaniami ratowniczymi,
7) wykonywanie napraw i konserwacji sprzętu silnikowego,
8) wykonywanie napraw i konserwacji sprzętu łączności,
9) wykonywanie napraw i konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych,
10) wykonywanie okresowych badań sprzętu pożarniczego i specjalistycznego
11) zapewnienie utrzymania we właściwym stanie technicznym użytkowanych obiektów i pomieszczeń,
12) planowanie potrzeb materiałowo-technicznych,
13) opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych,
14) prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów Komendy Powiatowej,
15) prowadzenie spraw inwentaryzacji majątku,
16) dokonywanie zakupów sprzętu, paliwa, materiałów i urządzeń niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Komendy Powiatowej,
17) zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez jednostki krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie powiatu oraz przygotowywanie pod oddziałów do działań w ramach odwodów operacyjnych,
18) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej,
19) likwidacja składników majątkowych,
20) prowadzenie postępowań o udzielanie zamówień publicznych pozostających w związku z zakresem działania Komendy Powiatowej. 6. Zadania jednostek ratowniczo-gaśniczych określono w załączniku nr 5 i 6 niniejszego regulaminu


Historia Bytowskiej Komendy Straży Pożarnej
System Kształcenia w Państwowej Straży Pożarnej
Biuletyn Informacji Publicznej
Europejski Numer Alarmowy

Zamówienia publiczne

Galeria

Komenda Powiatowa
PSP w Bytowie

ul. Gen. Józefa Wybickiego 9
77-100 Bytów

tel.: 59 822 20 74
fax: 59 822 24 44

e-mail: sekretariat@kppspbytow.pl

JRG Nr 1 w Bytowie
ul. Gen. Józefa Wybickiego 9, 77-100 Bytów

JRG Nr 2 w Miastku
ul. Konstytucji 3 Maja 2A, 77-200 Miastko
Copyright © 2013 -2019 Polskie Stowarzyszenie Syndrom Tourette'a | Created by WebProjekt

Serwis stosuje pliki cookies w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania Serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce Prywatności.