Strażacy radzą


Jak zgłosić pożar?

Telefon alarmowy ----- STRAŻ POŻARNA: 998 ---- czynny jest całą dobę

Każdy, kto zauważy pożar, obowiązany jest natychmiast zaalarmować:

 • najbliższe otoczenie, w którym przebywają ludzie i którzy mogą być zagrożeni przez rozwój pożaru,
 • Straż Pożarna - telefon alarmowy 998.
Alarmując Straż Pożarną należy podać:

gdzie się pali lub jakie wystąpiło zagrożenie - dokładny adres, rodzaj obiektu, piętro, dojazd do obiektu (podanie dokładnych danych skróci czas dojazdu jednostek do miejsca zdarzenia oraz pozwoli zadysponować odpowiedni sprzęt)
 1. co się pali,
 2. czy istnieje zagrożenie ludzi.
 3. numer telefonu powiadamiającego o pożarze lub innym miejscowym zagrożeniu,
 4. nazwisko i imię powiadamiającego.
UWAGA: Nie odkładaj słuchawki telefonu do czasu uzyskania potwierdzenia zgłoszenia przez dyżurnego straży pożarnej. Po odłożeniu słuchawki odczekaj chwilę przy telefonie w celu ewentualnego potwierdzenia podanych informacji przez służby ratownicze.

Co zrobić jeżeli wybuchnie pożar w twoim domu?

Nawet mały pożar w mieszkaniu powoduje duże straty materialne i zawsze stanowi zagrożenie dla życia mieszkańców. Statystyki podają, że corocznie w pożarach mieszkań ginie około 500 osób, w tym aż 40 dzieci, a około 1000 osób odnosi rany.

JEŻELI ZOBACZYSZ DYM LUB OGIEŃ:

podnieś alarm i powiadom innych domowników o pożarze,

zadzwoń do straży pożarnej tel. 998, poczekaj na zgłoszenie, powiedz głośno i wyraźnie: co się pali, gdzie się pali, czy są zagrożeni ludzie, czy w obrębie pożaru mogą znajdować się substancje łatwo zapalne lub niebezpieczne, swoje nazwisko i numer telefonu, z którego dzwonisz

jeżeli sytuacja pozwala - przystąp do gaszenia pożaru gaśnicą lub wodą z hydrantu, ale bez narażania życia na niebezpieczeństwo

jeżeli nie jesteś w stanie opanować pożaru, opuść budynek przez najbliższe wyjście, nie ryzykuj.

JEŻELI USŁYSZYSZ ALARM:

upewnij się, że wszyscy zdają sobie sprawę z zaistniałego pożaru,
pomóż innym domownikom w opuszczeniu pomieszczeń.

GDY NIE MOŻESZ OPUŚCIĆ MIESZKANIA, NA PRZYKŁAD WSKUTEK SILNEGO ZADYMIENIA KLATKI SCHODOWEJ:

zamknij drzwi (nie na klucz) i uszczelnij je mokrymi ręcznikami lub kocem, pozostań przy oknie i poczekaj na pomoc straży pożarnej.

Zasady postępowania na wypadek powstania pożaru

TWOJE ŻYCIE, JAK I ŻYCIE INNYCH DOMOWNIKÓW, MOŻE ZALEŻEĆ OD TEGO CO ZROBISZ!

 • W PRZYPADKU POWSTANIA POŻARU NAJWAŻNIEJSZE JEST WYDOSTANIE SIĘ NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU, ALE PRZEDE WSZYSTKIM:
  - nie ulegaj panice, nie ryzykuj życia dla ratowania mienia, nie zatrzymuj się aby zabrać rzeczy osobiste, nie używaj wind, nie biegnij, nie wchodź z powrotem do pomieszczeń, dopóki strażacy nie powiedzą, że jest to bezpieczne.

 • NIE PRZYSTĘPUJ DO GASZENIA POŻARU, JEŻELI:
  - jest zbyt duży i płomienie sięgają sufitu, w zasięgu ognia znajdują się ciecze łatwo zapalne lub materiały niebezpieczne, istnieje ryzyko odcięcia drogi Twojej ucieczki przez dym lub ogień.

 • NIE GAŚ PŁONĄCEGO GAZU. WYŁĄCZ JEGO DOPŁYW I NASTĘPNIE SCHŁODŹ OTOCZENIE WODĄ.

 • NIE UŻYWAJ WODY DO GASZENIA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH POD NAPIĘCIEM.

 • JEŻELI NIE JESTEŚ W STANIE OPANOWAĆ POŻARU, OPUŚĆ BUDYNEK PRZEZ NAJBLIŻSZE WYJŚCIE, NIE RYZYKUJ. PORUSZAJĄC SIĘ ZADYMIONYM KORYTARZEM PAMIĘTAJ, ŻE PRZY PODŁODZE JEST MNIEJ DYMU I JEST NIŻSZA TEMPERATURA, DLATEGO PRZYJĘCIE NISKIEJ POZYCJI UMOŻLIWI LEPSZĄ WIDOCZNOŚĆ I UŁATWI ODDYCHANIE.

 • WARTO MIEĆ W MIESZKANIU GAŚNICĘ I CZUJKĘ POŻAROWĄ.

 • GDY W POMIESZCZENIU ULEGNIE USZKODZENIU INSTALACJA LUB URZĄDZENIE NA GAZ ZIEMNY NALEŻY:
  - zakręcić kurek przed urządzeniem gazowym, a gdy uszkodzona jest instalacja zakręcić kurek główny,
  - otworzyć okna i opuścić pomieszczenie,
  - niezwłocznie zawiadomić o awarii pogotowie gazowe,
  - nie podejmować na własną rękę prób naprawy instalacji i urządzeń gazowych,
  - nie włączać urządzeń elektrycznych i nie używać otwartego ognia, żeby nie zainicjować wybuchu gazu.

 • GDY W POMIESZCZENIU ULEGNIE USZKODZENIU INSTALACJA NA GAZ PŁYNNY PROPAN-BUTAN NALEŻY:
  - zakręcić, jeżeli jest to możliwe, zawór butli,
  - otworzyć okna i drzwi w celu wywietrzenia pomieszczenia,
  - odłączyć butlę od urządzenia nie iskrzącym kluczem,
  - nie włączać urządzeń elektrycznych i nie używać otwartego ognia,
  - wynieść butlę na otwartą przestrzeń poza budynek, pozostawić pod nadzorem i zawiadomić pogotowie gazowe.

 • ZAPOBIEGANIE WYBUCHOM GAZÓW. UŻYTKOWNICY URZĄDZEŃ GAZOWYCH POWINNI PRZESTRZEGAĆ NASTĘPUJĄCYCH ZASAD:
  - urządzenia gazowe powinny być użytkowane w pomieszczeniach ze sprawną wentylacją,
  - przyłączenie i odłączenie urządzeń gazowych do /od/ instalacji należy zlecić fachowcom,
  - instalacje i urządzenia gazowe przynajmniej raz w roku powinien konserwować specjalista,
  - w mieszkaniach do urządzeń gazowych mogą być podłączone najwyżej dwie butle na gaz propan-butan, każda o ładunku nie przekraczającym 11 kg,
  - w mieszkaniach nie wolno przechowywać butli zapasowych nie podłączonych do instalacji lub urządzeń,
  - butle gazowe powinny być sprawne technicznie i napełniane przez autoryzowane punkty dystrybucji,
  - w pomieszczeniach usytuowanych poniżej poziomu terenu nie należy przechowywać butli na gaz propan-butan, ponieważ w razie ich rozszczelnienia gaz ten jako cięższy od powietrza zalega przy podłożu, tworząc niebezpieczne mieszaniny z powietrzem,
  - temperatura w pomieszczeniach, w których znajdują się butle napełnione gazem, nie może przekraczać 35 st. C,
  - odległość butli od źródeł ciepła nie może być mniejsza niż 1 m.

 • POŻAR SAMOCHODU
  - jeżeli nie jest to wypadek, w efekcie którego mogło nastąpić uszkodzenie zbiornika z paliwem - nie musimy się obawiać się wybuchu, nawet gdy pojazd ogarnięty jest płomieniami /są to niezwykle rzadkie przypadki/,
  - pożar powstaje zazwyczaj pod maską samochodu w wyniku awarii gaźnika, instalacji zasilania paliwem lub awarii instalacji elektrycznej,
  - jeżeli spod maski wydobywa się dym należy natychmiast wyjąć kluczyki ze stacyjki, a w przypadku pojazdu zasilanego gazem także zamknąć zawory zbiornika,
  - częstym błędem jest pozostawienie otwartych drzwi i podniesienie maski silnika, ponieważ wystąpi swobodny obieg powietrza i szybki rozwój pożaru,
  - należy przystąpić do gaszenia pożaru wprowadzając strumień proszku z gaśnicy w strefę płomienia lekko odchylając maskę silnika, a następnie ponownie zamknąć maskę,
  - gdy do pożaru dochodzi w wyniku kolizji na drodze należy pamiętać, że poszkodowany nie zawsze może swobodnie wydostać się z rozbitego auta, a szybkie ugaszenie pożaru samochodu ratuje mu życie - odłączamy akumulator i gasimy pożar w zarodku zwracając uwagę czy nie powstało rozlewisko paliwa, któremu staramy się zapobiec /np. posypując piaskiem/,
  - niebezpieczna sytuacja występuje w przypadku uszkodzenia zbiornika z gazem, o czym świadczy pojawienie się w tylnej części pojazdu intensywnych płomieni o zabarwieniu biało-żółtym, a okresowy ich wypływ świadczy o zadziałaniu nadmiarowego zaworu bezpieczeństwa i upewnia nas że nie nastąpi wybuch zbiornika, ale dla pewności należy oddalić się od pojazdu na odległość ponad 20 m.

Zasady wyposażenia w podręczny sprzęt gaśniczy

Często spotykamy się z zapytaniami "w jakiego rodzaju gaśnice należy wyposażyć obiekt, czy pomieszczenia, aby spełnione były wymagania przepisów przeciwpożarowych". Chcemy ułatwić Państwu dokonanie właściwego wyboru.

Na wstępie należy zapoznać się z klasyfikacją budynków wg kategorii zagrożenia ludzi oraz z podziałem pożarów na grupy.

Budynki, ich części lub pomieszczenia ze względu na ich funkcję klasyfikuje się wg kategorii zagrożenia ludzi:

ZL I - budynki lub ich części, zawierające pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób niebedących ich stałymi użytkownikami, a nie przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się
ZL II - budynki lub ich części przeznaczone do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się /np. szpitale, domy starców/,
ZL III - użyteczności publicznej, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II
ZL IV - mieszkalne

ZL V - zamieszkania zbiorowego, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II

Pożary umownie zostały podzielone na następujące grupy:

grupa A - pożary ciał stałych pochodzenia organicznego jak drewno, papier, tkaniny,

grupa B - pożary cieczy palnych jak benzyn, olejów, lakierów oraz pożary substancji topiących się jak parafina,

grupa C - pożary gazów palnych jak propan, acetylen, gaz ziemny,

grupa D - pożary metali lekkich jak magnezu, sodu,

grupa F - tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami obiekty powinny być wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy i agregaty w zależności od zagrożenia wybuchem, kategorii zagrożenia ludzi, wielkości obciążenia ogniowego oraz powierzchni.

Jedna jednostka sprzętu gaśniczego o masie środka gaśniczego 2 kg lub 3 dm3 powinna przypadać:

1) na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym:
a) zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V
b) produkcyjnej lub magazynowej o goęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m2
c) zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem

2) na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej niewymienionej w pkt 1, z wyjątkiem zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV

Przy ustalaniu rodzaju sprzętu gaśniczego należy stosować następujące zasady:

- do gaszenia pożarów grupy A stosuje się gaśnice płynowe lub pianowe,

- do gaszenia pożarów grupy B stosuje się zamiennie gaśnice płynowe, pianowe, śniegowe lub proszkowe,

- do gaszenia pożarów grupy C stosuje się zamiennie gaśnice proszkowe lub śniegowe,

- do gaszenia pożarów grupy D stosuje się gaśnice proszkowe do tego celu przeznaczone,


Gaśnice proszkowe

Zalecane są do zabezpieczenia samochodów, garaży, warsztatów, magazynów, hal przemysłowych, statków, zakładów energetycznych
i chemicznych, biur, hoteli i mieszkań.

Gaśnice pianowe

Zalecane są w przemyśle petrochemicznym, chemicznym, drzewnym, na stacjach paliw, w magazynach cieczy łatwo palnych, bazach transportowych.

Gaśnice śniegowe

Zalecane do stosowania w energetyce, lakierniach, magazynach, stacjach benzynowych i halach przemysłowych.

Jak postępować w razie wypadku drogowego

Jeżeli jesteś świadkiem wypadku drogowego to:

Zabezpiecz miejsce zdarzenia:

- "zasłoń" miejsce wypadku oraz osoby udzielające pomocy bryłą swojego pojazdu, który musi mieć włączone światła awaryjne i postojowe (w warunkach nocnych konieczne są włączone światła mijania, to one oświetlą miejsce wypadku),
- w odpowiedniej odległości ustaw trójkąty ostrzegawcze (własny lub z pojazdów poszkodowanych),
- wykorzystaj światło ostrzegawcze latarki podręcznej,
- przy pomocy telefonu komórkowego (połączenie z numerami alarmowymi 998, 997, 999, 112 jest bezpłatne) lub radia CB wezwij służby ratownicze, policję,
- jeżeli nie możesz spełnić powyższego warunku, spróbuj zatrzymać inne pojazdy, bo sam możesz nie być skuteczny w działaniu,
- jeżeli nie masz szans na pomoc innych, nie trać czasu i zacznij działać sam, najważniejsze dla rannych bez pulsu i oddechu są pierwsze 4 minuty, ale pomoc im udzielona musi być fachowa.

Zbliżając się do pojazdów, które uległy wypadkowi:

- weź ze swojego pojazdu gaśnicę,
- weź ze swojego pojazdu apteczkę,
- weź ze swojego pojazdu narzędzie, którym będziesz mógł zbić szybę lub pomoże ci w otwarciu drzwi,
- weź ze swojego pojazdu nóż do cięcia pasów bezpieczeństwa lub inne ostre narzędzie, które może go zastąpić (scyzoryk, nóż myśliwski, itp.)
- oceń, czy pojazd nie ulegnie niekontrolowanemu niebezpiecznemu ruchowi lub przemieszczeniu,
- sprawdź czy z pojazdu (-ów) nie wycieka lub nie ulatnia się medium napędowe,
- zachowaj szczególną ostrożność.

Wykonaj następujące czynności kiedy już jesteś przy pojazdach:

- sprawdź, które drzwi otwierają się, co ułatwi ci kontakt z poszkodowanymi,
- jeżeli drzwi nie dają się otworzyć, zbij szybę w taki sposób, aby nie powodować dodatkowych urazów u poszkodowanych,
- zbijając szybę zachowaj szczególną ostrożność - pamiętaj, że szkło hartowane (najczęściej szyby boczne) rozpada się na małe, ostre kawałki, natomiast szyby klejone (zawsze szyba przednia i w większości przypadków tylna) pękają, ale pozostają zwykle w jednym elemencie,
- dostań się do środka pojazdu, wyjmij kluczyki ze stacyjki, ale zostaw je w samochodzie,
- oceń czy dalsze czynności ratownicze na pewno nie zagrażają twojemu zdrowiu i życiu,
- w przypadku jeśli samochód stanie w płomieniach, użyj dostępnej ci gaśnicy samochodowej - nie obawiaj się - zbiornik paliwa nie eksploduje.
- jeśli stwierdzisz u poszkodowanych brak oznak pulsu i oddechu przystąp do ożywiania,
- najskuteczniejsze działania przedmedyczne wykonasz z dala od uszkodzonych pojazdów ewakuując poszkodowanych.

Nie rób tego jednak, jeżeli nie umiesz zrobić tego prawidłowo, ponieważ możesz pogłębić urazy, a nawet spowodować śmierć poszkodowanego.

Zalarmuj służby ratownicze, a w przypadku gdy:

- samochód nie jest narażony na niekontrolowany ruch lub przemieszczenie
- nie ma wycieków paliwa
- odłączona jest instalacja elektryczna pojazdu
- miejsce zdarzenia jest odpowiednio zabezpieczone
- poszkodowani dają oznaki życia, ale są uwięzieni w pojeździe

przystąp do udzielania im pierwszej pomocy (opatrzenia ran, tamowania krwotoków, ustabilizowania kręgosłupa i kończyn). Kontroluj oddech i czynności serca poszkodowanych, okryj ich kocem lub odzieżą w celu uniknięcia pogłębienia wstrząsu. Zostań przy poszkodowanych do czasu przybycia ratowników.

Pamiętaj aby wszystkie czynności wykonywać z rozwagą, bez niepotrzebnych emocji i dodatkowych zniszczeń, do czasu aż przybędą specjalistyczne służby ratownicze. Pamiętaj, że ty również możesz się znaleźć w podobnej sytuacji.

Materiał opracowali:
kpt. mgr inż. Aleksander Adamski,
mł. kpt. mgr inż. Dariusz Dąbek

Czad cichy zabójca

BADŹ CZUJNY!!!
Rozpoczął się okres grzewczy, a wraz z nim wzrasta zagrożenie zatrucia czadem!!!

OSTRZEGAMY!
Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie kilkadziesiąt osób. Bardzo często nie ma to związku z powstaniem pożaru, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nich urządzeń i instalacji grzewczych.

PRZYPOMINAMY!
Przepisy zobowiązują do czyszczenia kominów!

Zgodnie z § 30 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 poz. 563), w obiektach w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:
- cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym(np. węglem, drewnem),
- dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
- co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
- co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

RADZIMY!
Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Tlenek węgla powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, w tym paliw, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze.
Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla:
- jest gazem niewyczuwalnym zmysłami człowieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku),
- blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w czerwonych ciałkach krwi, powodując przy długotrwałym narażeniu (w większych dawkach) śmierć przez uduszenie.

Co jest główną przyczyną zaczadzeń?
Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.

Wadliwe działanie wspomnianych przewodów może wynikać z:
- ich nieszczelności,
- braku konserwacji, w tym czyszczenia,
- wad konstrukcyjnych,
- niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

Powyższe może prowadzić do niedrożności przewodów, braku ciągu, a nawet do powstawania zjawiska ciągu wstecznego, polegającego na tym, że dym zamiast wydostawać się przewodem kominowym na zewnątrz, cofa się z powrotem do pomieszczenia.

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?
W celu uniknięcia zaczadzenia należy:
- przeprowadzać kontrole techniczne, w tym sprawdzanie szczelności przewodów kominowych, ich systematyczne czyszczenie oraz sprawdzanie występowania dostatecznego ciągu powietrza,
- użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania, zgodnie z instrukcją producenta,
- stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie wprowadzenia do obrotu; w sytuacjach wątpliwych należy żądać okazania wystawionej przez producenta lub importera urządzenia tzw. deklaracji zgodności, tj. dokumentu zawierającego informacje o specyfikacji technicznej oraz przeznaczeniu i zakresie stosowania danego urządzenia,
- nie zaklejać i nie zasłaniać w inny sposób kratek wentylacyjnych,
- w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,
- systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do wyżej wspomnianego otworu lub kratki,
- często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe), a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien,
- nie bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia, przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej.

W trosce o własne bezpieczeństwo, warto rozważyć zamontowanie w domu czujek dymu i gazu. Koszt zamontowania takich czujek jest niewspółmiernie niski do korzyści, jakie daje zastosowanie tego typu urządzeń (łącznie z uratowaniem najwyższej wartości, jaką jest nasze życie).

Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?
W przypadku zatrucia tlenkiem węgla należy:
- zapewnić dopływ świeżego czystego powietrza; w skrajnych przypadkach wybijając szyby w oknie,
- wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, jeśli nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia osoby ratującej; w przypadku istnienia takiego zagrożenia pozostawić przeprowadzenie akcji służbom ratowniczym,
- wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe, PSP),
- jak najszybciej podać tlen,
- jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha, ma zatrzymaną akcję serca, należy natychmiast zastosować sztuczne oddychanie np. metodą usta - usta oraz masaż serca,
- nie wolno wpadać w panikę, kiedy znajdziemy dziecko lub dorosłego z objawami zaburzenia świadomości w kuchni, łazience lub garażu; należy jak najszybciej przystąpić do udzielania pierwszej pomocy.

PAMIĘTAJMY!
Od stosowania się do powyższych rad może zależeć nasze zdrowie i życie oraz zdrowie i życie naszych bliskich. A wystarczy jedynie odrobina przezorności.

Opracowanie: Biuro Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej
Tlenek węgla CO, potocznie zwany czadem.
W temperaturze pokojowej jest to bezbarwny i bezwonny gaz.
Ma silne własności toksyczne.
Gromadzi się głównie pod sufitem ponieważ ma nieco mniejszą gęstość od powierza.
Toksyczne działanie tlenku węgla wynika z jego większego od tlenu (250-300 razy) powinowactwa do hemoglobiny zawartej we krwi.

Tworzy on połączenie zwane karboksyhemoglobią, które jest trwalsze niż służąca do transportu tlenu z płuc do tkanek oksyhemoglobina (połączenie tlenu z hemoglobiną). Dochodzi więc do niedotlenienia tkanek, co w wielu przypadkach prowadzi do śmierci.

Tlenek węgla trwale łączy się z ponad 80% hemoglobiny, co sprawia, że tylko niewielka ilość hemoglobiny może połączyć się z tlenem. Ilość ta jest jednak niewystarczająca dla ludzkiego organizmu. Nadmiar karboksyhemoglobiny powoduje niedotlenienie organizmu, a w najgorszym przypadku nawet śmierć przez uduszenie.

Wdychanie nawet niewielkiej ilości tlenku węgla może spowodować zatrucie, silny ból głowy, wymioty, zapadnięcie w śpiączkę a nawet zgon.

Wieloletnia kampania społeczna "Czujka w każdym domu"

Historia Bytowskiej Komendy Straży Pożarnej
System Kształcenia w Państwowej Straży Pożarnej
Biuletyn Informacji Publicznej
Europejski Numer Alarmowy

Zamówienia publiczne

Galeria

Komenda Powiatowa
PSP w Bytowie

ul. Gen. Józefa Wybickiego 9
77-100 Bytów

tel.: 59 822 20 74
fax: 59 822 24 44

e-mail: sekretariat@kppspbytow.pl

JRG Nr 1 w Bytowie
ul. Gen. Józefa Wybickiego 9, 77-100 Bytów

JRG Nr 2 w Miastku
ul. Konstytucji 3 Maja 2A, 77-200 Miastko
Copyright © 2013 -2019 Polskie Stowarzyszenie Syndrom Tourette'a | Created by WebProjekt

Serwis stosuje pliki cookies w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania Serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce Prywatności.